لطفا جهت دریافت فایل هدیه این محصول ایمیل یا شماره تلفن خود را وارد کنید
توضیحات

رده بندی موجودات زنده

باکتری

  ميكروارگانيسم ها موجوداتي هستند كه مستقيماً با چشم غير مسلح قابل مشاهده نيستند 

الف: تقسيم بندي موجودات زنده : 

-زيست شناسان ، موجودات زنده را به پنج سلسله تقسيم مي كنند . 

1-  آغازيان پست شامل باكتريها و جلبكهاي آبي - سبز

2-  آغازيان عالي شامل جلبكهاي تك سلولي و پروتوزو آها « تك ياختگان» و كپك هاي مخاطي 

3-   قارچها شامل انواع قارچهاي خوراكي و سمّي 

4-  گياهان شامل انواع گياهان دانه دار و بي دانه 

5-   جانوران شامل انواع جانوران 

ب:ميكروارگانيسم ها « ريز ساز واره ها » : 

-         ميكروارگانيسم ها موجوداتي هستند كه مستقيماً با چشم غير مسلح قابل مشاهده نيستند . 

-         يكي از انواع ارتباطاتي كه بين دو موجود زنده وجود دارد ، رابطه ي همكاري متقابل « mutualism  » است به طوري كه تمام موجودات مؤثر در اين ارتباط ، از اين رابطه سود مي برند . در دانش زيست شناسي اين همكاري متقابل را همزيستي « symbiosis » يا ارتباط مداوم بين ارگانيسم هاي مختلف مي نامند. 

-     در صورتي كه اين ارتباط عمدتاً به سود يكي از طرفين رابطه باشد ، اين نوع ارتباط را رابطه ي انگلي « Parasitism » مي نامند كه در اين نوع رابطه ، ميزبان منبع سود عمده براي انگل است . 

-    براي جداسازي و مشخص كردن يك پارازيت « انگل» - مانند يك باكتري يا ويروس بيماري زا – اغلب بايد در شرايط آزمايشگاهي ، محيط رشدي مشابه سلولهاي ميزبان ، فراهم آورد . 

-         واژه هاي « رابطه ي متقابل» ، « همزيستي» و « رابطه ي انگلي » با دانش بوم شناسي « ecology » ارتباط دارند. 

ج-پروكاريوت ها و يوكاريوت ها : 

-تكامل تئوري سلولي با اين كشف ، كه در بيشتر سلولها اندامكهائي گوناگون «organelles » وجود دارد ، همراه بود . 

-ديواره ي سختي كه سلولهاي چوب پنبه اي « هوك » { رابرت هوك دانشمند انگليسي كه در سال 1665 ميلادي تكه اي از چوب پنبه را زير ميكروسكوپ مشاهده كرد } را در بر مي گرفت ، در همه ي سلولهاي گياهي مشاهده شد و آن را ديواره ه ي سلولي «  cellwall  » ناميدند. 

-سپس در زير ديواره ي سلولي سلولهاي گياهي غشاي پلاسمايي «cellmembrane » نازكتر و خم پذيرتري كشف شد . 

 در سلولهاي جانوري ، ديواره ي سلولي عموماً وجود ندارد و غشاي پلاسمائي مرز بيروني سلول را تشكيل مي دهد. 

در سال 1831 ميلادي « رابرت براون » دانشمند انگليسي ، وجود جسم كروي كوچكي را در سلول گزارش داد ، و آن را هسته ي سلول « Nucleus » ناميد .

بعداً غشاي هسته {لفاف هسته « Nuclear   envelope » } كه محتويات هسته را از ديگر اجزاي سلول جدا مي سازد ، نيز كشف شد .  

ديگر اجزاي سلولي را ، كه در فاصله ي ميان غشاي هسته و غشاي پلاسمائي قرار دارند ، جمعاً سيتوپلاسم ناميدند. 

بعضي از سلولها ، به خصوص باكتريها و جلبكهاي آبي – سبز ، غشاي هسته ندارند. 

اين دو گروه كه عموماً تك سلولي هستند « باكتريها و جلبكهاي آبي – سبز» را پروكاريوت مي نامند و تمام موجودات زنده اي كه هسته ي سلول آنها داراي غشاء « لفاف » است ، يوكاريوت ناميده مي شوند . 

-        بيشتر سلولهاي يوكاريوت فقط يك هسته دارند ، اما برخي نيز بيشتر از يك هسته دارند مانند « پارامسي كه نوعي پروتوزوئر » است . 

-        اگر هسته و سيتوپلاسم سلول يوكاريوت را از هم جدا كنند ، چنين سلولي بي درنگ متلاشي مي شود. 

-        سلولهاي يوكاريوت علاوه بر داشتن هسته ي غشاء دار ساختماني پيچيده تر از پروكاريوت ها دارند . 

-         سلولهاي پروكاريوت ها از هر لحاظ از سلولهاي يوكاريوت ساده تر هستند و تنها يك مورد استثنائي وجود دارد : پوشش سلولهاي پروكاريوت از سلولهاي يوكاريوت پيچيده تر است . 

-        بسياري از ميكروارگانيسمهاي يوكارت داراي يك ديواره ي سلولي خارجي هستند كه ممكن است از پلي ساكاريدي « نوعي هيدرات كربن » مانند سلولز يا كيتين ساخته شده باشند يا ممكن است يك تركيب غير آلي مانند ديواره ي سيليسي دياتوم ها باشد . 

بسياري از ميكرو ارگانيسمهاي يوكاريوت داراي اندامكهائي موسوم به تاژك « فلاژل » و يا مژك هستند كه با حركت موجي شكل باعث حركت آنها مي شود. 

آغازيان « Protist » : 

باکتری

يوكاريوت هاي ميكروبي را آغازيان مي نامند 

-يوكاريوت هاي ميكروبي را آغازيان مي نامند و زير گروههاي اصلي اين رده عبارتند از : جلبكها « alge » ، تك ياختگان « Protozoa » ، قارچها « Fungi » و كپكها « Slime  molds  » . 

-يوكاريوت ها و پروكاريوت ها همگي ارگانيسم هاي زنده هستند زيرا حاوي تمام آنزيمهاي مورد نياز براي توليد مثل خود بوده و ابزارهاي زيست شناختي لازم براي توليد انرژي متابوليك « سوخت و سازي » را دارند . اين نكته ، يكي از تفاوت عمده ي يوكاريوتها و پروكايوت ها از ويروسها است ، زيرا ويروسها براي انجام اعمال ضروري فوق وابسته به سلول ميزبان هستند . 

مشخصات اصلي متمايز كننده ي پروكاريوتها ، اندازه ي نسبتاً كوچك آنها  « معمولاً با قطري حدود يك ميكرون » و نداشتن يك غشاء هسته اي است. DNA « اسيد دئوكسي ريبونوكلئيك » تقريباً تمام باكتريها به صورت حلقه اي با طول حدود يك ميليمتر است كه كروموزوم پروكاريوتي را تشكيل مي دهد . 

اين DNA كروموزومي بايستي بيش از يك هزار بار تا خورده باشد تا بتواند داخل غشاي سلولي پروكاريوت جاي گيرد . 

يوكاريوتها با داشتن هسته ي داراي غشاء ، از پروكاريوت ها كه در اين ارگانيسم ، DNA  به طور فيزيكي از سيتوپلاسم مجزّا نشده است ، متمايز مي شوند و همچنين يوكاريوتها اندازه ي نسبتاً بزرگي داشته و اندامكهاي اختصاصي داراي غشاء از قبيل ميتوكندري دارند .

يوباكتريها و آركئو باكتريها « دو زير گروه اصلي پروكاريوتها » : 

-پروكاريوتها شامل دو گروه متفاوت هستند : يو باكتريها و آركئو باكتريها . 

1-يو باكتريها : 

-يوباكتري ها شامل تمام باكتري ها معمولي يعني باكتري هائي هستند كه اكثر مردم با آنها آشنا هستند.

2-آركئو باكتريها 

آركئو باكتريها در شرايط ويژه ي محيطي « مانند دماي بالا ، غلظت بالاي نمك يا PH پائين » زندگي مي كنند و واكنشهاي متابوليك « سوخت و ساز » غير معمول از قبيل تشكيل گاز متان را دارند. 

يو باكتريها « باكتريهاي معمولي » : 

الف – اندازه ي باكتري : 

-         واحد اندازه گيري در باكتريها ميكرون است « هر ميكرون يك هزارم ميليمتر است » كه به آن « مو m » هم مي گويند . باكتريها حدود { 1/0 تا 10 ميكرون } طول دارند . 

-         مثلاً اندازه ي باكتري ها كروي شكل « كوكسي ها » در حدود يك مو است . 

-         طول باسيل سياه زخم « باسيل شاربن » حدود 4 تا 8 مو و ضخامت آن يك تا 5 مو است .

-         طول باسيل سياه سرفه يك تا 5 مو و ضخامت آن 3/0 تا 5/0 مو است . 

اندازه ي باكتريها به عوامل مختلفي بستگي دارد كه مهمترين آنها سن باكتري و درجه ي حرارت « دما » در دوران رشد مي باشد . 

ب-ساختمان باكتري : 

1-ديواره ي سلولي « Cell  Wall » : 

-         ديواره ي سلولي پوشش خارجي محكم و سفتي است كه شكل باكتري را حفظ مي كند . 

-         ديواره ي سلولي نقش مهمي در محافظت باكتري در برابر فشار اسمزي پائين برون « خارج » سلولي دارد. 

« فشار اسمزي پائين برون سلولي باعث خارج شدن محتويات باكتري و در نهايت مرگ باكتري مي شود . » 

-         باكتري اگر ديواره ي سلولي آن آسيب ببيند مثلاً پس از مجاورت با پني سيلين مي تركد . 

-         ديواره ي سلولي در تقسيم باكتري نقش مهمي دارد و در موقع تقسيم باكتري در سطح استوائي « وسط » سلول باكتري به درون رشد كرده و يك ديواره ي عرضي تشكيل مي دهد كه سرانجام منجر به جدا شدن و تشكيل دو سلول مي شود . 

در بسياري از گونه هاي باكتريها ، سلولهاي جديد مي توانند چسبيده به هم باقي بمانند و يك گروه تشكيل دهند مثل استافيلوكوك ها كه حالت خوشه اي دارند و يا استر پتوكوك ها كه زنجيرهاي بلند مثل دانه هاي تسبيح تشكيل مي دهند. 

-         ديواره ي سلولي را با وسايل به خصوصي از قبيل گلوله هاي شيشه اي و امواج اولتراسونيك مي توان از سلول جدا كرد . 

-         باكتريها را مي توان بر اساس نوع واكنش آنها در روش رنگ آميزي « گرم » كه مربوط به ديواره ي سلولي آنهاست ، به دو گروه بزرگ تقسيم نمود. 

باكتريهايي كه در روش رنگ آميزي گرم « Gram » به رنگ بنفش در مي آيند « گرم مثبت » و آنهائي كه رنگ قرمز به خود مي گيرند « گرم منفي » ناميده مي شوند. « روش رنگ آميزي گرم در مبحث تقسيم بندي باكتريها در صفحات بعد توضيح داده شده است » . 

2-غشاء سيتوپلاسمي « cytoplasmic  membran » يا { cell envelope}:

-غشاء سيتوپلاسمي بلافاصله بعد از ديواره ي سلولي قرار دارد و اعمال متفاوتي انجام مي دهد مثل ساختن و بيرون فرستادن اجزاء ديواره ي سلولي ، تنفس ، ترشح آنزيمهاي خارج سلولي و سم ها و جذب مواد غذايي به روش انتقال فعال. 

مزوزومها ساختمانهاي رويه ي درون غشاء سيتوپلاسمي هستند كه از فرو رفتگي غشاء سيتوپلاسمي تشكيل شده اند و در باكتريهاي گرم مثبت به مراتب بيشتر از باكتريهاي گرم منفي ديده مي شوند. 

-مزوزومها در باكتريهاي گرم مثبت در تقسيم كروموزمي نقش دارند ، در حالي كه مزوزومهاي ديگر ممكن است در متابوليسم سلولي مشاركت داشته باشند . 

3-كپسول : 

-         كپسول غشاء ضخيم ژلاتيني است كه در خارج ديواره ي سلولي قرار دارد و محكم به سلول باكتري چسبيده و ساختماني متراكم با يك مرزي كاملاً مشخص دارند . كپسول باعث اتصال باكتري به سلول ميزبان شده و از اين طريق به تهاجم باكتري بيماري زا كمك مي كند يا مثلاً باعث چسبيدن نوعي از باكتريهاي استرپتوكوك به سطح دندان و در نتيجه فساد دندان مي گردد .  

4-اسلايم باكتري : 

اسلایم باکتری

 برخي از باكتريها ماده اي ژله مانند و خارج سلولي به نام اسلايم توليد مي كنند

-         برخي از باكتريها ماده اي ژله مانند و خارج سلولي به نام اسلايم توليد مي كنند كه بسيار سست تر از كپسول به سطح سلول چسبيده و در آب محلول مي باشد. 

5-تاژك : 

-         تاژك ها به شكل رشته هايي مارپيچي هستند و به طور عمده از پروتئيني به نام فلاژلين ساخته شده اند. تاژك باكتريها 14-3 ميكرون طول دارد و نازك است « قطر آنها 02/0 ميكرون است » 

-         قرار گيري تاژكها روي يك باكتري مي تواند به صورت تكي يا چند تائي باشد . 

به جز در اسپيروكتها « نوعي باكتري مارپيچي » ، تاژكها جابه جائي را در باكتريهاي متحرك تسهيل مي كنند. 

6-فيمبريه يا پيلي : 

-         پيلي يا فيمبريه زوائد نازك و مو شكلي هستند روي سطح بسياري از باكتريهاي گرم منفي و بعضي از باكتريهاي گرم مثبت . 

-         پهناي پيلي ها نصف پهناي تاژك است و از پروتئينهائي به نام پيلين « pilin » ساخته شده اند . پيلي ها در بعضي از باكتريها در تمام سطح سلول پخش شده اند « بيس از 200 پيلي روي هر باكتري » . 

پيلي ها باعث اتصال باكتري به سطوح سلولهاي مختلف پستانداران مي شود. 

-         به عنوان مثال « نايسرياگنوره » مولد بيماري سوزاك نوعي پيلي توليد مي كند كه به گيرنده هاي اختصاصي سلولهاي پوششي گردن رحم مي چسبد .

اجزاء داخل سلولي : 

اجزای درون باکتری

ماده ي هسته اي باكتريها شامل يك مولكول حلقوي DNA ي دو رشته اي است كه در حالت باز شده تقريباً يك ميليمتر طول دارد

1-   هسته « ماده ي هسته اي » : 

-ماده ي هسته اي باكتريها شامل يك مولكول حلقوي DNA ي دو رشته اي است كه در حالت باز شده تقريباً يك ميليمتر طول دارد . اين ماده ي هسته اي به طور متراكم درون باكتري و متصل به مزوزوم قرار گرفته اما مثل سلولهاي يوكاريوت توسط غشاء هسته احاطه نشده است . 

DNA : « دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد » 

2-ريبوزومها : 

-سيتوپلاسم باكتري حاوي تعدادي ريبوزوم مي باشد كه از RNA « ريبونوكلئيك اسيد » و پروتئين ساخته شده و در ساختن پروتئين شركت مي كنند. 

3-گرانولها : 

-ممكن است در سيتوپلاسم باكتري گرانولهاي سلولي مختلف كه انرژي و مواد غذايي را ذخيره مي كنند وجود داشته باشند . 

-اندازه ي اين گرانولها در محيط مساعد افزايش يافته و در شرايط نامساعد كاهش مي يابد. 

به عنوان مثال كورينه باكتريوم ديفتريا« مولد بيماري ديفتري » گرانولهاي مملو از فسفات پر انرژي به نام گرانولهاي ولوتين « Volutin » دارد . 

4-اسپورها : 

-اسپورها اجسامي كوچك ، از نظر متابوليكي غير فعال و داراي ديواره اي ضخيم هستند . اسپورها در داخل سلول توسط غشاء سيتوپلاسمي باكتريهاي جنس باسيلوس و جنس كلستريديوم ساخته مي شوند. 

باكتريهاي جنس باسيلوس داراي اسپور مانند « باسيلوس آنتراسيس مولد بيماري سياه زخم » و باكتريهاي اسپور ساز جنس كلسترويديوم مانند « كلستريديوم تتاني مولد بيماري كزار » . 

-         اسپورها در مقابل شرايط نامساعد محيطي بسيار مقاوم بوده ، در محيطهاي خشك ، محيطهاي داراي مواد ضد عفوني كننده و در آب جوش به مدت چندين ساعت زنده مي مانند. 

-         اسپورها در پاسخ به كمبود مواد غذايي طي يك فرآيند پيچيده تشكيل شده و پس از تكميل شدن ساختمانشان مانند تخم يا سلولي گرد درون سلول سازنده ي اسپور ظاهر مي شوند. 

محل قرار گرفتن اسپورها درون باكتريها متفاوت است ولي در هر گونه ي باكتري اين محل ثابت مي باشد . 

-اسپورها مي توانند براي دوره هاي طولاني « دهها سال در سرماي انجماد و شايد قرنها در شرايط بسيار خشك » غير فعال باقي مانده « زنده بمانند » و در صورت مساعد شدن محيط فعال شوند. 

اسپورها نقش مهمي در « اپيد ميولوژي يا بيماريهاي همه گير » خاص انساني مثل سياه زخم ، كزار و … دارند. 

-از بين بردن اسپورها در بعضي فرآينده ها مثل استرليزه كردن وسايل قبل از عمل جراحي و يا از بين بردن كلستريديوم بوتولينم « عامل مسموميت غذائي » در صنايع غذائي به منظور جلوگيري از بوتوليسم « مسمويت غذائي كه از باكتري كلستريدم بوتولينوم ناشي مي شود » اهميت ويژه اي دارد . 

رشد باكتري : 

رشدباکتری

  اغلب باكتريها در محيط كشت مصنوعي رشد مي كنند 

-         اغلب باكتريها در محيط كشت مصنوعي رشد مي كنند . در عين حال هنوز نتوانسته اند . بعضي باكتريها مثل « مايكوباكتريوم لپره – مولد بيماري جذام » و « ترپونما پاليدوم – مولد بيماري سفليس » را در محيط مصنوعي رشد دهند. 

-         برخي ديگر از باكتريها مثل « ريكتسياها » و « كلاميدياها » فقط درون سلولهاي ميزبان تكثر مي شوند و در محيط كشت حاوي سلول رشد مي كنند. 

ويروسها هم فقط در محيط كشت حاوي سلول رشد مي كنند. 

-در شرايط مساعد « از نظر مواد غذائي ، دما و مواد گازي » اندازه ي باكتري افزايش يافته ، سپس به دو سلول مشابه تقسيم مي شود و تا وقتي كه شرايط مساعد باشد ، اين دو سلول مي توانند مانند سلول والد رشد كرده و با همان سرعت تقسيم شوند. 

زمان لازم براي دو برابر شدن تعداد مشخصي باكتري ، زمان تقسيم ناميده مي شود . مثلاً زمان تقسيم باكتري « اشرشيا كلي » در شرايط مساعد 30 دقيقه است . 

نيازهاي باكتري براي رشد : 

-         اكثر باكتريهاي مهم از نظر پزشكي براي رشد به كربن ، نيتروژن ، آب ، نمكهاي معدني و يك منبع انرژي نياز دارند. 

-         باكتريها از نظر نياز به مواد گازي ، دما و PH « خاصيت بازي يا اسيدي محيط » با هم فرق دارند و مي توانند از انواع منابع كربن ، نيتروژن و انرژي استفاده كنند. 

بعضي باكتريها به فاكتورهاي اختصاصي رشد مثل اسيدهاي آمينه و ويتامينها نيز نياز دارند. 

باكتريهاي اتوتروف و هتروتروف :

-باكتري ها بر حسب نوع تركيباتي كه به عنوان منبع كربن استفاده مي كنند به دو گروه اصلي طبقه بندي مي شوند : 

1-  اتوتروف « خودخوار » : 

-اتوتروفها كربن معدني را از دي اكسيد كربن و نيتروژن را از آمونياك ، نيتراتها و نيتريت ها به دست مي آورند. 

اين باكتريها از نظر پزشكي اهميت چنداني ندارند. 

2-باكتريهاي هتروتروف « ديگر خوار » : 

-اين باكتريها به تركيبات آلي به عنوان منبع اصلي كربن و انرژي نياز دارند. 

اغلب باكتريهاي مهم پزشكي هتروتروف هستند. 

-         نياز باكتري به اكسيژن « 2O » : 

-         باكتريها از نظر نياز به اكسيژن به چهار گروه طبقه بندي مي شوند . 

1-                 هوازي اجباري : فقط در حضور اكسيژن رشد مي كنند مثل « سود و موناس آئروژينوزا » 

2-                 ميكروآئروفيل : در غلظت كم اكسيژن بهتر رشد مي كنند مثل « كمپيلو باكتر ژژوني » 

3-                 بي هوازي اجباري : فقط در غياب اكسيژن آزاد رشد مي كنند مثل « كلستريد يوم تتاني » مولد بيماري كزاز

4-                 بي هوازي اختياري : در حضور و يا غياب اكسيژن قادر به رشد مي باشند مثل « اشرشياكلي » كه در روده زندگي مي كند. 

دما : 

-         تقريباً همه ي باكتريهاي بيماري زا رشد بهينه ي خود را در دماي 37 درجه ي سانتيگراد نشان مي دهند. 

-         دماي بهينه ي رشد گاهي از 37 درجه بيشتر است . مثلاً دماي مناسب براي كمپيلو باكتر ژژوني 42 درجه مي باشد . 

بعضي از باكتريها در دماهاي پائين « صفر تا 4 درجه ي سانتيگراد » در ميكروب شناسي غذائي مهم مي باشند . مثلاً ليستر يا مونوسيتوژنز كه يك عامل مسمويت غذائي است در « 4 درجه ي سانتيگراد » به آهستگي رشد مي كند و منجر به شيوع مسمويت غذائي ناشي از مواد غذائي پخته و سرد شده مي گردد. 

دي اكسيد كربن « 2CO » : 

-         باكتريها براي رشد « 2CO » لازم دارند . مقادير مناسب 2CO يا در هوا وجود دارد و يا باكتريها 2CO لازم را در خلال متابوليسم « سوخت و ساز » توليد مي كنند. 

-         تعداد محدودي از باكتريها مثل نايسر يا منژيتيديس 2CO اضافي لازم دارند. 

PH : 

-رشد بهينه ي اكثر باكتريهاي پاتوژن « بيماري زا » در PH بازي خفيف « 6/7 – 2/7 » مي باشد. 

-         در اين مورد چند استثنا وجود دارد ، لاكتوباسيل اسيد و فيلوس كه در واژن « مهبل » زنان بالغ وجود دارد در محيط اسيدي « 4 = PH » بهتر رشد مي كند . 

اين باكتري اسيد لاكتيك توليد مي كند كه باعث اسيدي شدن ترشحات واژن شده ، بنابراين از ايجاد عفونت توسط بسياري از باكتري هاي بيماري زا كه محيط اسيدي باعث از بين رفتن آنها مي شود ، جلوگيري مي كند و در مقابل« ويبريو كلرا – عامل بيماري و با » ، در محيط قليائي « بازي» {5/8= PH }بهتر رشد مي كند.

طبقه بندي باكتريها « Bacterial   classificatio »: 

طبقه بندی باکتری ها

ليونهوك نخستين كسي بود كه ميكروبها را ديد 

-         واژه ي باكتري يعني چه ؟ ميكروارگانيسم هايي « ريز ساز واره هايي » كه براي اولين بار آنتوان وان ليونهوك طبيعيدان هلندي كه از پيشگامان سازندگان ميكروسكوپ در جهان بود ، به صورت نقطه ها و ميله هاي كوچكي در زير ميكروسكوپ مشاهده كرد و آنها را باكتري ناميد كه از واژه اي يوناني به معناي ميله ي كوچك گرفته شده است . 

امروزه بيشتر مردم به اين باكتريها ميكروب « microbe » مي گويند ولي دانشمندان ترجيح مي دهند كه آنها را همان باكتري بنامند. 

ليونهوك نخستين كسي بود كه ميكروبها را ديد ، و تا صد سال بعد هيچ كس ديگري پيدا نشد كه بتواند كاري بهتر از او انجام دهد. 

طبقه بندي باكتريها شامل كروي « Cocci – كوكسي » ، ميله اي « باسيل – Bacilli » ، مارپيچي« اسپريل – Spiral » و چند شكلي « Pleo  morphic» مي باشند. 

هر يك از اين اشكال نيز به نوبه ي خود بر اساس واكنشهاي رنگ آميزيشان كه غالباً گرم « Gram » { يعني رنگ پذيري در روش رنگ آميزي گرم } و اسيد فاست « Acid – Fast » { يعني مقاوم در برابر واكنش رنگ زدائي توسط اسيد يا الكل } مي باشند تقسيم مي شوند. 

 باكتريهاي بيماريزا بر اساس روش رنگ آميزي گرَم « گرام » به باكتريهاي « گرم مثبت » و باكتري هاي « گرم منفي » تقسيم مي شوند. 

روش رنگ آميزي گرم « Gram » : 

-         همانطور كه قبلاً توضيح داده شد باكتريها را بر اساس پاسخ آنها در روش رنگ آميزي گرم به دو گروه « گرم مثبت » و « گرم منفي » تقسيم مي كنند. 

-         اين فرآيند به افتخار « متخصص بافت شناسي كريستين گرم » نامگذاري شد.وي اين روش رنگ آميزي افتراقي را براي رنگ آميزي باكتريهاي در بافت آلوده به باكتري ابداع كرد . 

مراحل روش رنگ آميزي « گرَم » : 

1-                 لام « شيشه نازك مستطيل شكل » را كه روي آن باكتري قرار دارد با استفاده از حرارت كم فيكس « ثابت » مي كنيم. 

2-                 روي لام محلول كريستال ويوله ريخته و يك دقيقه صبر مي كنيم. 

3-                 شستن با آب روان . 

4-                 محلول لوگول ريخته به مدت يك دقيقه .

5-                 شستشو با آب روان.

6-                 محلول الكل – استون 10 درصد « 10% » مي ريزيم براي مدت 30 ثانيه 

7-                 شستشو با آب  روان . 

8-                 محلول فوشين ريخته براي 30 ثانيه . 

9-                 شستشو داده و لام را خشك كرده و سپس با عدسي 100 باكتريها را مشاهده مي كنيم « در زير ميكروسكوپ » . 

اگر باكتري به رنگ بنفش درآمده باشد « گرم مثبت » و اگر صورتي متمايل به قرمز باشد « گرم منفي » است . 

روش رنگ آميزي مقاوم به اسيد « The    Acid – fast  stain » : 

-باكتري هاي مقاوم به اسيد « Acid – fast » باكترهايي هستند كه اغلب به سختي با روش گرم رنگ مي گيرند . اين گروه شامل جنس مايكوباكتريوم ها مي باشند . 

-         براي تشخيص اين نوع باكتريها ، روش رنگ آميزي مقام به اسيد انجام مي شود  كه نشانه ي مقاومت باكتريها به اين روش رنگ آميزي است . 

-         در اين روش از كاربول فوشين « فوشين قليائي كه در مخلوط فنل الكل – آب حل شده است » به عنوان رنگ استفاده مي شود . 

-         باكتريهاي روي لام در معرض كاربول فوشين قرار مي گيرند و به وسيله ي بخار حرارت مي بينند . سپس مرحله ي رنگ زدائي توسط اسيد – الكل انجام مي شود و نهايتاً رنگ دوم زمينه اي « آبي يا سبز » اضافه مي شود . 

باكتريهاي مقاوم به اسيد « مايكوباكتريومها » به رنگ قرمز ظاهر مي شوند در صورتي كه ساير باكتريها رنگ دوم زمينه اي « آبي يا سبز » را به خود مي گيرند.
آموزش:


اشتراک گذاری:
msmkarimi
رتبه مدرس
شماره تماس:

تاریخ عضویت:۱۳۹۸/۰۹/۰۹


تعداد درس:۷۰
قیمت: رایگان!
پرسش و پاسخ (0)
سوالی دارید؟ اینجا بپرسید...
نام کاربری: برای ارسال کامنت، باید ابتدا وارد سایت شوید.