همیار تعمیر برد الکترونیکی پرچم

  https://www.parcham.asia/wp-content/uploads/2023/07/همیار%20تعمیر%20برد.mp4       فیلم های نمونه استفاده از همیار تعمیر برد درس اول: نمونه اول شبیه سازی بردپکیج…
2,800,000 تومان